Marmus, Volodymyr

 280107.11.2006  Poll

Marynovych, Myroslav

 349007.11.2006  Poll

Volynets, Mykhtod

 323206.11.2006  Poll

To mark the Thirtieth Anniversary of the Founding of the Ukrainian Helsinki Group

 206130.10.2006  Poll

Rebryk, Bohdan

 293630.10.2006  Poll

Prykhodko, Hryhory

 290130.10.2006  Poll

Ovsiyenko, Vasyl

 319730.10.2006  Poll

Horokhivsky, Levko

 311930.10.2006  Poll

Antonyuk, Zinoviy

 288830.10.2006  Poll

MENU