Marmus, Volodymyr

 347807.11.2006  Poll

Marynovych, Myroslav

 418807.11.2006  Poll

Volynets, Mykhtod

 391106.11.2006  Poll

To mark the Thirtieth Anniversary of the Founding of the Ukrainian Helsinki Group

 263030.10.2006  Poll

Rebryk, Bohdan

 362230.10.2006  Poll

Prykhodko, Hryhory

 360630.10.2006  Poll

Ovsiyenko, Vasyl

 404030.10.2006  Poll

Horokhivsky, Levko

 380330.10.2006  Poll

Antonyuk, Zinoviy

 366830.10.2006  Poll

MENU